Thetis IMS
Datakatalog

Handelsvare

Definition

En handelsvare er en genstand, som I køber, sælger og lagerfører. En handelsvare indeholder et givet produkt i en given mængde. Handelsvarer, som indeholder det samme produkt, kan indeholde forskellige varianter af produktet. Varianter er karakteriseret ved deres farve, størrelse, materiale, pakningstype og anden beskrivelse.

GlobalTradeItem

Detaljer

Til hver handelsvare er der tilknyttet et sæt af logistiske oplysninger.

SKU er en forkortelse af Stock Keeping Unit og er et unikt nummer, din virksomhed skal bruge til at identificere en handelsvare indenfor et område. Alle handelsvarer skal have en SKU. SKU’er er unikke internt i din virksomhed. De er ikke universelle.

Begrænsninger

Der skal angives enten et id eller et nummer på et produkt.

Felter

Id

Handelsvarens entydige identifikation på tværs af abonnementer og områder.

id Long Read only

GTIN

Handelsvarens entydige identifikation på tværs af alle lande og systemer. Det er typisk dette nummer, der er indkodet i de stregkoder, som varen er mærket med. Værdien skal være entydig indenfor området. Du kan læse mere på Wikipedia under 'Global Trade Item Number'.

Se også

globalTradeItemNumber String Length 0 to 36 Pattern \S*

SKU

Nummer som denne variant af produktet lagerføres under.

Se også

stockKeepingUnit String Unique Not Blank Pattern [^\t^\n^\x0B^\f^\r]* Length 1 to 36

Variant

Beskrivelse af denne handelsvare som en variant af produktet.

productVariantKey ProductVariantKey

Mængde hver

Mængde af produktet som er indeholdt i eet styk af handelsvaren. Mængden er angivet i den enhed, der er gældende for produktet.

numUnitsContained Long Not Null Min 1

Dimensioner

De omskrevne dimensioner af eet styk af handelsvaren. Alle mål er i meter.

dimensions Dimensions

Vægt

Nettovægt af eet styk af handelsvaren angivet i kilogram.

weight BigDecimal Min 0.000 Max 999999.999 Integer 6, Fraction 3

Rumfang

Omskrevet rumfang af eet styk af handelsvaren angivet i liter.

volume BigDecimal Min 0.000 Max 999999.999 Integer 6, Fraction 3

Produktnummer

Nummeret på det produkt som denne handelsvare indeholder.

productNumber String Not Null Length 1 to 36 Product

Produkt id

Entydig identifikation af det produkt, som denne handelsvare hører til.

productId Long Not Null Product

Produktnavn

Navnet på det produkt, som der her er reserveret et antal af.

productName String Read only

Produktgruppe id

Entydig identifikation af den produktgruppe som produktet indeholdt i handelsvaren tilhører.

productGroupId Long Read only ProductGroup

Produktgruppe

Navnet på den produktgruppe som produktet indeholdt i denne handelsvare tilhører.

productGroupName String Read only

Produktenhed

Enhed som produktet indeholdt i denne handelsvare måles i.

productUnit ProductUnit Read only

Std. kostpris

Kostpris som bliver brugt når den endelige kostpris ikke er kendt.

standardCostPrice BigDecimal Min 0.000000 Max 999999.999999 Integer 6, Fraction 6

Opfyld ved niv.

Angiver det beholdningsniveau som skal udløse en opfyldning af varens plukkelokation.

replenishLevel Long Min 1 Max 9999999

Overlev. grænse

Den procentsats som det er tilladt for leverandøren at overlevere med.

overdeliveryTolerance BigDecimal Min 0.00 Max 100.00 Integer 3, Fraction 2

Branche varenr.

Nummer som identificerer varen indenfor en given branche.

businessItemNumber String

Plukkelokation id

Entydig identifikation af den lokation som varen skal plukkes fra.

locationId Long Location

Plukkelokation

Nummeret på den lokation som denne vare skal plukkes fra.

locationNumber String Location

Leverandør id

Entydig identifikation af den aktuelle leverandør af denne vare.

supplierId Long Supplier

Leverandørnummer

Nummeret på leverandøren af denne handelsvare.

supplierNumber String Supplier

Varekategorinavn

Navnet på den varekategori som denne vare hører til.

itemCategoryName String ItemCategory

Salgbar beh.

Den aktuelle beholdning af denne vare med status 'Salgbar'

numItemsSaleable Long Read only

Total beh.

Den totale beholdning af varen på tværs af status.

numItems Long Read only

Antal bogført

Antal varer som er bogført og som derfor indgår i lagerværdien.

numItemsPosted Long Read only

Lagerværdi

Værdien af de aktuelle beholdninger af denne vare.

value BigDecimal Read only

Plukbar beh.

Den aktuelle salgbare beholdning af denne vare på plukkelokationen.

numItemsPickable Long Read only

Antal reserveret

Antal varer fra den aktuelle beholdning som er reserveret.

numItemsReserved Long Read only

Antal disponibel

Det antal som er disponibel til salg. Det vil sige antallet på lager minus det antal, som er reserveret.

numItemsAvailable Long Read only

Lagerført

Angiver om I fører varen på lager. Systemet vil altid reservere lagerførte varer, og det er kun muligt at pakke lagerførte varer, hvis der er tilstrækkelig mange på lager til at dække reservationen.

stocked Boolean Not Null

Disponibel

Angiver om en ikke-lagerført vare altid er umiddelbart tilgængelig. Hvis feltet ikke er afkrydset, vil I ikke kunne pakke forsendelser, som indeholder denne vare, før end I har markeret på forsendelseslinjen, at varen nu er tilgængelig. Bemærk, at systemet kun bruger værdien af dette felt, når der bliver oprettet nye forsendelseslinjer. Det har ingen effekt på eksisterende forsendelseslinjer at ændre værdien.

available Boolean Not Null

Cross-dock

Angiver om varen kommer til lageret og skal pakkes sammen med de øvrige varer. Feltet er kun relevant for ikke-lagerførte varer. Feltet bliver kun brugt ved oprettelse af nye forsendelseslinjer. Hvis feltet ikke er afkrydset, markerer systemet automatisk nye forsendelseslinjer som opgivet. Det har ingen effekt på eksisterende forsendelseslinjer at ændre værdien.

crossDock Boolean Not Null

Aktiv

Angiver om varen er aktiv. Da det ikke er muligt at slette handelsvarer, som der har været bevægelser på, giver dette felt en mulighed for at markere handelsvarer, som ikke længere er relevante.

active Boolean Not Null

Gammel ved

Alder i dage ved hvilken beholdninger af denne vare er at regne for gamle.

oldWhenAgeInDaysExceeds Integer Min -9999 Max 9999

HS Kode

HS kode for det produkt der er indeholdt i denne handelsvare.

harmonizedSystemCode String Read only

Område id

Entydig identifikation af det område som denne handelsvare er oprettet i.

contextId Long Context

Bundt indhold

Liste med andre handelsvarer som indgår i denne vare ved bundtning.

bundleComponents List BundleComponent

Reservelokationer

Mønstre der udpeger de reservelokationer der må bruges til opbevaring af denne vare.

bufferLocationPatterns List BufferLocationPattern

Medfølgende varer

Liste over varer som altid følger med denne vare.

includedItems List IncludedItem

Logistiske varianter

Varianter denne handelsvare som alene adskiller sig ved indeholdt mængde.

logisticVariants List LogisticVariant

Sæson

Sæson for det produkt som er indeholdt i denne handelsvare.

season String Read only

Produktlinje

Produktlinje for det produkt som er indeholdt i denne handelsvare.

productLine String Read only

Brand

Brand for det produkt som er indeholdt i denne handelsvare.

brand String Read only

Design

Design for det produkt som er indeholdet i denne handelsvare.

design String Read only

Genbest. tilladt

Angiver om det er tilladt at genbestille denne vare.

reorderingAllowed Boolean Not Null

Genbest. niv.

Genbestil varen når den samlede beholdning når under dette niveau.

reorderLevel Long Min 1

Bestil til niv.

Bestil så den samlede beholdning når dette niveau.

orderUpToLevel Long Min 1

Opfyld til niv.

Angiver det niveau som skal være plukkelig efter opfyldning.

replenishUpToLevel Long Min 1

Bestil antal

Antal som det er anbefalet at bestille af denne vare.

numItemsToOrder Long Min 1

Batchnummer krævet

Angiver om der skal angives batchnummer for eksemplarer af denne handelsvare ved modtagelse.

batchNumberRequired Boolean Read only

Udløbsdato krævet

Angiver om der skal angives udløbsdato for eksemplarer af denne handelsvare ved modtagelse.

expirationDateRequired Boolean Read only

Serienummer krævet

Angiver om registrering af serienummer ved pakning er krævet for denne handelsvare.

serialNumberRequired Boolean Read only

Data dokument

JSON dokument som indeholder yderligere oplysninger om denne handelsvare.

dataDocument String JSON

Filter

SKU

Udtryk som varens SKU skal matche for at varen passerer filteret.

stockKeepingUnitMatch String

Plukkelokation

Vis kun handelsvarer med en pluklokation, der matcher dette udtryk.

locationNumberMatch String

Produktnummer

Vis kun handelsvarer, der indeholder et produkt hvis nummer matcher dette udtryk.

productNumberMatch String

Produktnavn

Vis kun handelsvarer, der indeholder et produkt hvis navn matcher dette udtryk.

productNameMatch String

Produktgruppenavn

Vis kun handelsvarer tilhørende produktgrupper, der matcher dette udtryk.

productGroupNameMatch String

GTIN

Vis kun handelsvarer med en stregkode, der matcher dette udtryk.

globalTradeItemNumberMatch String

Beskrivelse

Vis kun handelsvarer med en beskrivelse, der matcher dette udtryk.

descriptionMatch String

Farve

Vis kun handelsvarer med en farve, der matcher dette udtryk.

colorMatch String

Størrelse

Vis kun handelsvarer med en størrelse, der matcher dette udtryk.

sizeMatch String

Materiale

Vis kun handelsvarer lavet af et materiale, der matcher dette udtryk.

materialMatch String

Pakningstype

Vis kun handelsvarer med en pakningstype, der matcher dette udtryk.

packagingTypeMatch String

Min. beholdning

Vis kun handelsvarer hvor den salgbare beholdning er større end denne værdi.

minNumItemsSaleable Long

Max. beholdning

Vis kun varer hvor der højst er dette antal salgbare tilbage på lager.

maxNumItemsSaleable Long

Kun res > salgbar

Vis kun varer hvor det reserverede antal er større end det salgbare antal.

onlyReservedExceedsSaleable Boolean

Varekategori

Søgeudtryk som navnet på varens kategori skal matche.

itemCategoryNameMatch String

Kun aktive

Vis kun aktive varer.

onlyActive Boolean

Produktgrupper aktive

Angiver om kun produkter hvis produktgruppe er nævnt skal vises.

productGroupNamesEnabled Boolean

Fareklasse

Vis kun varer hvis fareklasse matcher dette udtryk.

hazardClassMatch String

Sæson

Udtryk som produktets sæson skal matche.

seasonMatch String

Brand

Vis kun handelsvarer der indeholder et produkt hvis brand matcher dette udtryk.

brandMatch String

Kun flere lok.

Vis kun handelsvarer, som er på to eller flere lokationer.

onlyMoreThanOneLocation Boolean

Indkøbsordrenummer

Vis kun handelsvarer der er modtaget på en indkøbsordre hvis nummer matcher dette udtryk.

inboundShipmentNumberMatch String

Branche varenr.

Vis kun handelsvarer med et branche varenummer der matcher dette udtryk.

businessItemNumberMatch String

Opfyldningsliste

Vis kun handelsvarer som var med på opfyldningslisten med dette nummer.

replenishmentListNumber Long

Indkøbsforslag

Vis kun handelsvarer som var med på dette indkøbsforslag.

orderProposalNumber Long

Kun res > opf.niv

Vis kun varer hvor det reserverede antal er større end varens opfyldningsniveau.

onlyReservedExceedsReplenishLevel Boolean

Kun res > plukkelig

Vis kun varer hvor det reserverede antal er større end det plukkelige antal varer.

onlyReservedExceedsPickable Boolean

Kun u. std. kostpris

Vis kun handelsvarer som ikke har nogen standard kostpris angivet.

onlyNoStandardCostPrice Boolean

Top reserverede

Vis kun varer hvor det reserverede antal er større end 0, og vis dem i faldende orden efter antal reserveret.

onlyTopByNumItemsReserved Boolean

Produktgrupper

Vis kun handelsvarer tilhørende udvalgte produktgrupper.

productGroupNames Set

Område nøgle (SKU)

Vis kun handelsvaren med denne SKU.

contextLocalKey String